Kezdőlap Régió Erõsödõ nemzeti együttmûködés Szentkirályért

Erõsödõ nemzeti együttmûködés Szentkirályért

A Tanyafejlesztési Program keretén belül három
pályázatunk is sikeres lett – nyilatkozta Szabó
Gellért polgármester. Közútjaink fenntartását két
új munkagép segíti, bővíthettük a tanyagondnoki
autók felszerelését, és a helyi piac is elkészült. A
legszembetűnőbb változás azonban a Községháza
előtti park megújulása, melyhez szintén pályázati
támogatást nyertünk.
Takarékos gazdálkodással,
és a Szentkirályért Közala−
pítvány kamatmentes köl−
csönének köszönhetően to−
vábbra is saját hatáskörben
oldjuk meg pénzügyi gond−
jainkat, nem kérünk bankhi−
telt. Intézményeink fenntar−
tásában, közterületeink szé−
pítésében jelentős szerepet
kapnak a közfoglalkoztatot−
tak. Ez önmagában nem
szenzáció, de nálunk a közmunkások a parkgon−
dozáson túl az önkormányzati erdő kapálását, bel−
vízcsatornák tisztítását, útpadka rendezését, az or−
vosi rendelő festését végzik, vagy akár a helyi ter−
melőktől felvásárolt zöldséget rakják el télire. Ez
utóbbi területen büszkék vagyunk arra, hogy gyer−
mekeink élelmezésében egyre nagyobb arányt
képvisel a helyi élelmiszer, a tejet is szentkirályi
gazdától vásároljuk.
Fontos változás a megújuló energia bevezetése. El−
ső lépésként az iskolánkba állítunk be két faaprítékos
kazánt, központi támogatás−
nak is köszönhetően. Tesszük
ezt abban a hitben, hogy az
alapfokú oktatás állami fenn−
tartásba kerülése nem szakítja
el a falujától az iskolánkat, és
továbbra is gondnokai leszünk
a jövőnknek.
A havonkénti falugyűlés
lassan egymás mellé rendeli
a különböző érdekeket, és te−
ret ad olyan civil kurázsinak,
ami úgy a hulladék szelektív gyűjtése, mint a ven−
dégmunkások ittléte tekintetében a rend harmóniá−
ját erősíti a faluközösségben.