Kezdőlap Régió HELVÉCIA: A sikeres pályázatoknak köszönhetõen fejlõdik a település

HELVÉCIA: A sikeres pályázatoknak köszönhetõen fejlõdik a település

A kiadások és bevételek egyensúlyának megtartásával, az önkor−
mányzat, és a Polgármesteri Hivatal körültekintő gazdálkodásá−
nak, a lakosság összefogásának, és a vállalkozók támogatásának
köszönhetően folyamatosan gyarapodik és szépül Helvécia köz−
ség. A település vezetése gondot fordít arra, hogy mind az intéz−
mények működése, felújítása, mind a közterületek karbantartása
zökkenőmentes legyen. A források bővítése érdekében a pályáza−
ti lehetőségeket figyelemmel kísérjük, és igénybe vesszük. Az el−
múlt évben megszépült a Polgármesteri Hivatal, mely a legjelentő−
sebb beruházás volt. Helvécia Község Önkormányzata sikeres pá−
lyázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatá−
sok elnyerésére. A „Helyi védelem alatt álló központi épületek ér−
tékmegőrzése külső felújítása által” című pályázat kedvező elbírá−
lásban részesült. A beruházás teljes költsége 19 640 719 Ft, mely−
ből 3 928 144 Ft saját forrás a vissza nem igényelhető ÁFA össze−
ge. A beruházás nettó költsége – egyben az elnyert támogatás ösz−
szege – 15 712 575 Ft. A felújítás során az épület új tetőhéjalást
kapott, sor került a külső nyílászárók cseréjére, illetve a külső
homlokzat hőszigetelésre is. A hivatal előtti parkoló új térburkola−
tot kapott és az udvarban 8 db új parkoló került kialakításra szin−
tén térburkolással. A hivatal előtti meglévő kerítés szintén felújítás−
ra került a pályázat keretén belül. 2009−ben – szintén pályázati tá−
mogatással – a hivatal belső felújítása, és komplex akadálymente−
sítése is megvalósult, így kívül−belül felújított szép környezetben
fogadhatjuk az ügyfeleket.
Az ősszel sor kerül a Szabó Sándor lakótelepi park felújítására
is, melyet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fa−
lumegújításra és −fejlesztésre igénybe vehető támogatásokból
nyertünk el, nettó 5 926 720 Ft összegben. Ivókút kialakítása, 13
darab kandeláber felállítása,burkolatjavítás, díszcserjék, fák, bok−
rok, ültetése, füvesítés történne.
Az önkormányzat saját erőként az ÁFÁ−t viseli.
Pályázatot nyújtottunk be ebben az évben a Feketeerdei Általá−
nos Iskolánál lévő Sportcsarnok felújítására, szigetelésére is, az „is−
kolai és utánpótlás sport infrastruktúra−fejlesztés felújítás” kereté−
ben bruttó 15.551.372 Ft összegben, ebből az önkormányzati sa−
ját erő 3 millió 110 ezer Ft.
A külterületi lakosok esélyegyenlőségének növelése, életfeltételei−
nek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, a te−
lepülés szolgáltatási funkciójának bővítése, a jobb életminőség eléré−
se céljából szintén pályáztunk a tanyafejlesztési program keretében.
Ennek érdekében új munkagépet kívánunk beszerezni a dűlőutak kar−
bantartása érdekében, az I. számú tanyagondnoki szolgálatnál után−
futót, a II. számúnál téli, nyári gumi szettet. A pályázat benyújtását a
62/2012. (VI. 29.) VM
rendelet teszi lehetővé.
A támogatás mértéke 90
%, az önkormányzat−
nak 10 % saját forrást
kell biztosítani. Közel 5
és fél millió Ft támoga−
tást várunk e pályázattal,
melyhez több, mint fél
millió Ft önrészt te−
szünk.
A képviselő−testület
kedvező pályázati kiírás
esetén az intézmények
megújuló energiaellá−
tására is pályázni fog,
ezzel is a körültekintő,
hatékony gazdálkodást
tartva szem előtt.
Intézményeinket az
önkormányzat karban−
tartó csoportja újítja fel, a szükséges kisjavításokat is elvégzik. A
lakosság társadalmi munkával járul hozzá az iskolák, óvodák szé−
püléséhez, melyhez további nagy értékű támogatást nyújtanak a
vállalkozók.
A Wéber Ede Központi Általános iskolánál a szünetben egy rak−
tárépületet alakítottunk ki, majd jövőre szeretnénk egy vizes blok−
kot is kiépíteni. A Feketeerdői Iskolánál pedig a jelenleg külön in−
gatlanon lévő ebédlő helyett az iskola területén tervezünk felépí−
teni egy új ebédlőt.
Vállalkozói segítséggel újítjuk fel a közterületi autóbusz váró−
kat, ebben az évben már a harmadik váró kap a környezetbe job−
ban illő faborítást.
Szintén vállalkozói segítséggel szépült a temető környezete, eb−
ben nagy segítséget jelentett a Müller kertészet által adományozott
több mint 200 db tuja.
Helvécia életében a 2012−es év a jeles évfordulók éve. Márci−
us 1−én a település 120. születésnapját ünnepeltük, melyről méltó
módon emlékeztünk meg, felelevenítve a községalapító Wéber
Ede és a telepesek munkásságát. Január 1−én 60 éve alakult meg
az akkori községi tanács, mely a település közigazgatásában jelen−
tős állomás volt. Szeptember 1−én 100 éves lesz a Feketeerdői Is−
kola, így elmondható, hogy alig húsz évvel a község kialakulása
után már az oktatás is megfelelő kereteket kapott. Ebben az évben
ünnepeltük Zétény településsel a 10 éves testvértelepülési kapcso−
latot is.
A település, de a megye gazdasági életében is évekig meghatá−
rozó szerepet játszó Helvéciai Állami Gazdaság sajnos már nem
működik, de ebben az évben 62 éves lenne. Az Idősek napjához
kapcsolódó rendezvény keretében az önkormányzat vendégül lát−
ja a volt dolgozókat is augusztus 18−án. Ekkor emlékezünk meg az
Államalapítás ünnepéről is, illetve adjuk át helyi elismerő díjainkat.
Az ünnepsorozat jelentős állomása a Szüreti Napok, mely a te−
lepülés legnagyobb rendezvénye évről−évre. Az idén augusztus 31.
és szeptember 1. napján rendezzük meg. Ekkor kerül sor a díszpol−
gári cím, illetve a Helvécia sportjáért helyi kitüntető cím adomá−
nyozására, képzőművészeti kiállításra, gyermekműsorokra. A prog−
ramok között szerepel még ismert énekesek fellépése, továbbá a
Fehérasztal Lovagrend részvétele Garaczi János mesterszakács,
díszpolgár segítségével. De lesz borlovagrend, kézműves foglalko−
zás, mazsorett felvonulás, motoros show, gyerekeknek ugrálóvár,
kutyás bemutató, tűzijáték. Csíkkarcfalva testvértelepülésünkről a
helyi fúvószenekar – mintegy 60 gyermek – is fellép ekkor.
Rendezvénynaptárunk a Nemzeti ünnepekről való megemlé−
kezésen túl számos egyéb programot is tartalmaz. Hagyományos
rendezvényeink közé tartozik a majális is, melyet az idén csalá−
dias hangulatban, sok−sok résztvevővel tartottunk meg, illetve a
Csillagparti, Szent Iván
éji mulatság,Helvécia
futás, sakkbajnokság,
farsangi foci, valamint
a Falu karácsonya.
A község vezetése
élhető, szépülő környe−
zetet, színvonalas prog−
ramot biztosít nem
csak a helybeli lako−
soknak, hanem ideláto−
gató vendégeinknek is.
Az idetelepülni vágyók
részére jelenleg is tu−
dunk telket ajánlani,
azonban a közeljövő−
ben mintegy 70 telket
alakíttat ki az önkor−
mányzat. Hívjuk, vár−
juk, legyen Ön is hel−
véciai!