Kezdőlap Diákélet Kecskemét MJV Önkormányzatának sajtóközlemény – 2020. 05.20.

Kecskemét MJV Önkormányzatának sajtóközlemény – 2020. 05.20.

Minden óvodaköteles gyermek felvételt nyert

Kecskeméten az 1177 idén óvodaköteles gyermek közül az önkormányzati óvodák 922 főt vettek fel. A többi a 14 nem önkormányzati fenntartású óvodákba (egyházi/magán) került.   A beérkezett szülői kéréseket egyenként megvizsgáltuk, és az állandó lakcím/tartózkodási hely mellett figyelembe vettük a szülő munkahelyének címét is. Minden óvodaköteles gyermek felvételt nyert.    

A nemzeti köznevelésről szóló törvény az óvodai felvételről az alábbiak szerint rendelkezik:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a jogszabály a maximális óvodai csoportlétszámot 25 főben határozza meg. Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet alapján, az emberi erőforrások miniszterének a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló határozata (továbbiakban: EMMI határozat) szerint változott a beiratkozás rendje.

Az Oktatási Hivatal kiküldte a szülőknek az értesítést arról, hogy a körzetes óvodák automatikusan felveszik a gyermekeket. Erről az Oktatási Hivatal a fenntartó önkormányzattal előzetesen nem egyeztetett. A Hivatal adatbázisa sok esetben nem pontos.

Az óvodai beírás az EMMI határozatra tekintettel eltért a korábbi gyakorlattól, ezért történt az előzetes telefonos egyeztetés a szülőkkel.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti automatikusan az óvodába történő felvételt. A felvételről a szülők a beiratkozást követően 15 napon belül kapnak értesítést. A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők a felvételt elutasító intézményhez benyújtva – érdeksérelemre hivatkozással – kérelemmel fordulhatnak az értesítés kézhezvételétől számított 15 napos határidőn belül a fenntartóhoz, amelyet a fenntartó nevében a jegyző bírál el.