Kezdőlap Régió Megyénk néhány ismert közéleti személyiségét kérdeztük: Mi a véleménye a kecskeméti nyári...

Megyénk néhány ismert közéleti személyiségét kérdeztük: Mi a véleménye a kecskeméti nyári rendezvényekről?

Szappanos Elek, az Sz&Sz Kereskedelmi Bt.
ügyvezetője:
Sok éve kísérem már figye−
lemmel a Hírös városban zaj−
ló, az idő előrehaladtával egy−
re színesebb és eseménydú−
sabb fesztiválokat. Ezek közül
a Hírös Hét számomra is ki−
emelkedő jelentőségű, mivel
rengeteg ismerőssel találko−
zom össze a borvárosban.
Máskor az ember szalad, ro−
han mindig, de ezeken az eseményeken picit meg−
állunk, beszélgetünk, jól esik tudni a másikról, hi−
szen kicsi ez a város és sok a kedves ismerős arc.
Ennyi kikapcsolódás pedig jár, és a nedűk is minő−
ségiek és finomak. Azonkívül rendkívül szinvon−
alasak a kitelepülő vendéglátó egységek is, az étel−
felhozatal és a választék az italokból. Aki tud és te−
heti, látogassa meg a főteret ezekben a napokban is
– én ott leszek!

Tóth László, a Wanimax Kft.
ügyvezetője
Egész évben szívesen látoga−
tom a színvonalas rendezvé−
nyeket, helyi koncerteket,
mert ilyenkor kötetlenebb
légkörben találkozhatunk a
barátokkal, hiszen a hétköz−
napokban mindenki rohan.
Sporteseményeken is jelen
vagyok, az összes hazai KTE meccset megnézem
a barátaimmal. Sajnálom viszont azt, hogy idén
nem lesz repülőnap vagy fogathajtó világbajnok−
ság, mert a korábbi években azokra is ellátogat−
tam. Hiányát érzem a régebben megrendezett
Gulyásfőző Fesztiválnak, aminek nagyon jó han−
gulata volt. Várom a Rákóczi úti felújítások végét,
mert érdekel, hogy milyen hangulata lesz újra a
Vasútkertbe járni a kiemelkedő rendezvényekre.

Lázár Zoltán, Malom Cégcsoport, marketing vezető:
Figyelemmel kísérem a városban sorra kerülő ren−
dezvényeket, nagyon kedvelem azokat, és a lehető−
ségeimhez képest előszeretettel látogatom a szá−
momra érdekesnek tűnő programokat. A főtéren le−
bonyolított fesztiválok meghatározó színfoltjai a
megye életének, hiszen sok ismerősöm, barátom
évek óta rendszeresen más városokból érkezik ide
egy−egy rangos esemény apropóján. Fontosnak tar−
tom, hogy ne csak múltja, jelene, hanem jövője is
legyen a városnak, s ezt elősegítik a nagy hagyo−
mányra visszatekintő rendezvények. Lényeges, hogy
folyamatosan legyen olyan program, ami segít a
gyerekeknek a nyári szünidő hasznos eltöltésében,
valamint a Kecskemétre látogató vagy itt nyaraló
családok számára ugyancsak örök élményt nyújt.

Dr. Lakos Tamás ügyvéd, a Lakos és Társa
ügyvédi iroda vezetője
Kecskeméten egyre több és
egyre színvonalasabb rendez−
vényt lehet felkeresni, ezek
közül a főtéri bor− és sörünne−
pek általam is kedveltek. Jó
látni, hogy ilyen rendezvé−
nyek alkalmával szinte életre
kel az egyébként nyugodt kis−
város. Szerintem továbblépés
lenne, ha több tárgykörben tudnák magukat meg−
mutatni a szolgáltató cégek, mondjuk különböző
iparos szakmák kapnának a várostól egy−egy hetet,
amikor a pavilonokba kirakhatnák a portékáikat,
mindez jó lehetőség lenne a helyi vállalkozók szá−
mára is.

Kovács János, Kecskeméti Konzerv Kft. ügyvezető,
gazdasági igazgató:
A családommal vagy nagyobb
társasággal gyakran részt ve−
szünk a fesztiválokon, s úgy vé−
lem, hogy a kulturált borfogyasz−
tás mind a testnek, mind a lélek−
nek egészségére válik, ennek
szellemében szeretem a fesztivá−
lokon végezni ezt a tevékenysé−
get. A rendezvények látogatását viszont nemcsak
azoknak ajánlom, akik szeretik a jó minőségű bort
vagy pálinkát, hanem az olyan embereknek is, akik
előnyben részesítik a kultúrát. Egy kicsit azonban
hiányolom a kultúra nagyobb mértékben való meg−
jelenését, több ilyen jellegű műsort kellene a prog−
ramba iktatni. Az udvarszínházat kiváló kezdemé−
nyezésnek tartom, csak még több ideig kellene,
hogy tartson, mert óriási közösségformáló szereppel
rendelkezik.