Kezdőlap Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1.Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Alföldi Régió Magazin Kft. (Cím:6000 Kecskemét,Wesselényi u.3.),a továbbiakban mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban

meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domainre terjed ki:

alfoldiregiomagazin.hu

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek elérhetők a alfoldiregiomagazin.hu/adatkezelési-tajekoztato címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő módosítására.

A változásokról az esetleges érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében , kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  1. Az adatkezelő adatai:

Név: Alföldi Régió Magazin Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Wesselényi u.3. fszt. 5.

Adószám: 14957871203

Cégjegyzék szám: 0309119060

Telefonszám: 20/442 6358

E-mail: [email protected]

  1. 3. A kezelt adatok köre:

3.1. Technikai adatok:

Adatkezelő a személyes a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelése hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen;

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés

ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.2 COOKIE-K (SÜTIK)

3.2.1.A sütik feladata

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.online tranzakciók igénybevételekor így nem kell

begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküldd egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik egy része nem tartalmaz, az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat,egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.

3.2.2. FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az alfoldiregiomagazin.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.2.3. HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA)

Az alfoldiregiomagazin.hu weboldalon alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az alfoldiregiomagazin.hu weboldala információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat.

Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

3.2.4. A COOKIE KEZELÉS JOGALAPJA

, akkor a 3.2.3. pontban felsorolt weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a használat során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek

A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a 3.2.3. pontban felsorolt weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a használat során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.

  1. Általános adatkezelési irányelvek:

Adatkezelési tevékenységének adatkezelési önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

5.AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI:

Személyes adatai(vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek kezelésünkbe

  • Egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az ön által használt számítógéppel, böngész-programmal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben.
  • Másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikai rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket alfoldiregiomagazin.hu a honlap rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal-törvény által kötelezővé tett esetek kivételével össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az alfoldiregiomagazin.hu domain-je fér hozzá.

  1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE:

Az adatkezelő tevékenysége keretében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:

Cím:6000 Kecskemét, Wesselényi u. 3.

E-mail: [email protected]

Megismert adatok köre: alfoldiregiomagazin.hu domain alatt található weboldal tartalma

Google Analytics

Google Inc. Mountain View, California, USA

Facebook

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató:https://www.facebook.com/about/privacy/update

Megismert adatok köre: felhasználónév,hozzászólás

6.1 ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016.július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en)

A megfelelőségi határozat a Google(//https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook(https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.

7.JOGORVOSLAT:

Az érintett jogainak megsértése esetén jogorvoslattal élhet. A bíróság az ilyen ügyekben soron kívül jár el. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest,Pf.:5.

Telefon:0613911400, Fax:0613911410

E-mail: [email protected]

 

8.EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság,az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére-amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte -személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Kecskemét,2020.06.10.