Kezdőlap Régió Kiemelt jármûipari központtá nyilvánították Kecskemétet és térségét A város közlekedésfejlesztési projektjeit szintén...

Kiemelt jármûipari központtá nyilvánították Kecskemétet és térségét A város közlekedésfejlesztési projektjeit szintén prioritás övezi

Magyarország Kormánya a nyár folyamán több olyan döntést
is hozott, amelyek jelentősen és kedvezően befolyásolhatják
városunk jövőjét. A kormány kiemelt járműipari központtá
nyilvánította Kecskemétet és térségét, s felkérte a minisztere−
ket, hogy szakpolitikai feladataik körében az itteni fejleszté−
sekhez kapcsolódó intézkedéseket prioritásként kezelve lás−
sák el. A minősítésnek köszönhetően a jövőben a beruházások
tekintetében és a befektetők vonatkozásában is kiemelt szere−
pe lesz a városunknak, és még erőteljesebben lehet majd ösz−
tönözni a munkahelyteremtést, országos szinten pedig a ma−
gyar gazdaság exportképességének tartós emelkedése várha−
tó. Dr. Zombor Gábor polgármesterrel beszélgettünk a váro−
sunk életében újabb kiemelkedő esztendőket eredményezhe−
tő döntések után.

A 2012−es esztendő újabb
fontos mérföldkő a városunk
történetében, a kedvező kor−
mánydöntések új távlatokat
nyithatnak Kecskemét és tér−
sége életében. Mit jelenthet
városunk számára a pozitív
minősítés?
– Városunk szerepe várha−
tóan tovább erősödik hazánk
gazdasági szerkezetében,
amely jelentős növekedési le−
hetőségeket és egyben kihívá−
sokat jelent Kecskemét szá−
mára. A kormány célul tűzte
ki olyan támogató döntések
meghozatalát, amellyel bizto−
sítani tudja a járműipar és a
hazai gazdaság növekedését
hordozó Kecskemét és térsé−
gének dinamikus fejlődését.
A Mercedes üzem évi mint−
egy 100.000 autós gyártóka−
pacitása a hazai GDP 1−2
százalékos emelkedését ered−
ményezheti. A jelenleg 2500
főt foglalkoztató üzem ez év
végéig mintegy 3000 főnek, a
beszállítók és a helyi iparvál−
lalatok beruházásai közvetle−
nül és közvetetten még to−
vábbi kb. 3000 munkaválla−
lónak biztosítanak stabil
megélhetést.
– A kormány határozatba
foglalta azon szándékát,
hogy egyes fejlesztéseket
nemzetgazdasági szempont−
ból kiemelt jelentőségű beru−
házássá kíván nyilvánítani. A
közlekedésfejlesztési projekt
mely területeit érinti a szin−
tén jelentős intézkedés?
– A kormány négy olyan
projektet nyilvánított nemzet−
gazdaságilag kiemelt beruhá−
zássá, amelyek Kecskemétet
érintik. Ezek közül az
„Intermodális pályaudvar és
kapcsolódó közösségi közle−
kedés fejlesztése” projekt ese−
tében az önkormányzat a
kedvezményezett. A kormány
döntött a pályázat második
fordulós támogatásáról is, így
elkezdődhet a tervezés és az
engedélyezés. A másik jelen−
tős projekt Kecskemét térségi
elérhetőségeinek javítására
irányul, amelynél első fordu−
lóban a város készíttette el –
100 százalékos pályázati for−
rásból – a megvalósíthatósági
tanulmányt, a második fordu−
lóban pedig a Nemzeti Inf−
rastruktúra Fejlesztő Zrt.−vel
együttműködve készülnének
majd a tervek. E két projekt a
második fordulóban összesen
mintegy 6 milliárd forint tá−
mogatásban részesül. A kor−
mányzati döntés szintén érinti
az M44 −es autóút építését,
Kecskemét−Békécsaba nyugati
csomópont között, valamint
az északi elkerülő út megépí−
tését. Utóbbi kettő a NIF Zrt.
projektje.
– A közlekedésfejlesztés és
az egyre inkább megszépülő
város nagymértékben előse−
gítheti a turizmus fellendülé−
sét. Ezt a célt szolgálja, hogy
az önkormányzat csatlako−
zott a Kecskemét és Térsége
Turisztikai Klaszterhez?
– A döntés okai, hogy az el−
múlt két év jelentős változá−
sokat hozott Kecskemét turiz−
musában, a Mercedes gyár és
beszállítói által generált for−
galom, a befektetői érdeklő−
dés a térség turizmusát szin−
tén élénkítik. Ugyanakkor a
szabadidő turizmus szélesíté−
se is célként fogalmazódik
meg, mert fontos, hogy a vá−
rosban töltött átlagos tartóz−
kodási idő növekedjen. A tu−
rizmusban érdekelt vállalko−
zásokat régóta foglalkoztatta
a gondolat, hogy a cél érde−
kében közös szervezetbe tö−
mörüljenek.
– Júliusban született meg
az a kormányhatározat,
amelynek köszönhetően az
önkormányzat
tulajdonába ke−
rülhet 12 ho−
mokbányai in−
gatlan. Milyen
funkciót tölt−
hetnek be az itt
l é t r e h o z o t t
épületek?
– Ezek egyik
fele korszerű
bérlakások ki−
alakítását szol−
gálná, másik
hányada ipari
területté válna,
lehetőséget ad−
va új munkahe−
lyek teremtésé−
re, harmadik ré−
sze pedig okta−
tási célokat
szolgálna. Az
oktatás terüle−
tén egyik cél,
hogy a fejlesztések következ−
tében a homokbányai ingatla−
nok az óvodától az érettségiig
helyet adhassanak a gyere−
keknek. Ami pedig a a bérla−
kásokat illeti, az elkövetkező
időszakban mintegy 350−400
lakás felújítása, illetve építése
valósulhat meg.
– Örömteli hír, hogy máris
pezsgő élet költözött a Rákó−
czi útra és a Vasútkertbe, pe−
dig a projektelemek egy ré−
szének műszaki átadása még
folyamatban van.
– Valóban jó látni, hogy a
terek megteltek élettel. A
mintegy 2,1 milliárd forintos
beruházás kivitelezése a vég−
ső fázisba ért, a munkálatok
több projektelem esetében
már véget értek, illetve zajlik
a műszaki átadás. Ezekben a
hetekben a projektet népsze−
rűsítő kísérő programok kap−
nak hangsúlyos szerepet, s a
rendezvénysorozatot majd a
„Rákóczi vágta” elnevezésű
futóversen zárja.