Kezdőlap Régió Pályázat

Pályázat

Champion & Pályázatok Kft.

Cégünk 2010. áprilisában ala−
kult, továbbvíve az 1999. már−
cius 16−án alakult Gilly és Tár−
sa Consulting Bt. tevékenysé−
gét. Fő profilunk volt és lesz is
a for−profit szervezetek, kis és
középvállalkozások (KKV) ,
nagyvállalatok és a non−profit
szféra részére pénzügyi, üzlet−
viteli tanácsadás. Sikerará−
nyunk – a kormányváltás idő−
szakától eltekintve – magas,
rendszeresen visszatérő ügy−
félállománnyal rendelkezünk.
A jelenlegi helyzetben a ke−
reskedelmi bankok hitelezési
tevékenysége a KKV szektor
részére a minimálisra csök−
kent, ezért tevékenységünket
szinte 100%−ban a pályázat−
írás és a kapcsolódó egyéb
munkák – pályázatfigyelés,
pályázati tanácsadás,
nyomonkövetés, monitoring,
pénzügyi jelentések, kifizetési
kérelmek készítés teszi ki. Az
eddigi tevékenységünk során
megszerzett közgazdasági is−
meretek és tapasztalat mellett
a több száz partner céggel
folytatott munka során elég
sokrétű és mély gazdasági,
ágazati tapasztalatra tettünk
szert. Részt vettünk már több−
száz milliós hitelkérelmek si−
keres elkészítésében. A pályá−
zatírás terén már az EU elő−
csatlakozási időszakban, illet−
ve a hazai pályázati rendszer−
ben is kapcsolatba kerültünk a
pályázatokkal, mint bonyolí−
tók, a sikeres pályázatírás ér−
dekében pedig képzéseken
vettünk és veszünk részt, elő−
ször egy 100 órás EU pályá−
zatíró tanfolyamon, majd
GKM multiplikátor képzésen
is. Az azóta eltelt idő alatt te−
vékenységünk ügyfeleink
visszajelzése alapján is sike−
resnek mondható. Több tucat
hitelkérelem elkészítése mel−
lett 2004. év előtt hazai
(SZVP, területfejlesztési, ag−
rár) és ezután uniós (AVOP,
GVOP, EMVA, ÚMVP,
ÚMFT, ÚSZT, pl. GOP,
TÁMOP, KEOP, ROP) pályá−
zatok megírásában vettünk
részt. Nem tömegtermelésre,
hanem minőségi munkára
,,szakosodtunk”.
Bihari Krisztina ügyvezető
Champion & Pályázatok Kft.
Kecskemét, Kékfestő u. 10.
Mobil: 20/466−4858, 20/466−5650
www.champion−palyazatok.hu

—————————————————

A jövõ reményésége a profivá válás útján

Zsombor 7 éve teniszezik, 2008. óta az
Ujhidy TI igazolt versenyzõje. Jelenleg
az F14- es országos korosztályos listán
a 12. helyen szerepel. Testfelépítése, fizikai
ereje és technikai tudása alapján
a nemzetközi sikerek a meghatározóak
céljai között. A Magyar Tenisz Szövetség
által végzett hivatalos kondicionális
felmérés alapján ütõerõt, szervagyorsaságot
tekintve az egyik legjobb hazai,
szerváját tekintve pedig nemzetközi
szinten is már TOP 10-es szintû játékos,
amire lehet építeni. Edzõje, Ujhidy
Zoltán szerint szorgalmas, jól terhelhetõ
és fejleszthetõ, a sport iránt kellõ
alázattal viselkedik. Mindezeket igazolják
a közelmúlt eredményei is:
Park kupa, Budapest (1. kategória)
páros 1. hely; Hódmezõvásárhely (1.
kategória) egyéni és páros 2. hely;
Ábris kupa (TE 14 nemzetközi) páros 3.
hely; Vidékbajnokság csapat 3. hely,
páros 1. hely, vidékbajnok! Nemcsak
saját, hanem F16 és férfi versenyeken
is szép sikereket könyvelhetünk el, már
13 évesen játszott az Ujhidy TI színeiben
a felnõtt II. osztályú CSB-n. Középiskolai
tanulmányait a Semmelweis
Egyetem Gyakorló Gimnáziumának élsportolói
osztályában fogja kezdeni,
Budapesten. Az edzésmunkát is ott
folytatja, hiszen számítanak rá a válogatott
csapatban is. Hitvallása megegyezik
Agassi papájáéval: „A tenisz legyen
az ételed, az italod, az álmod. Csak így
lehetsz az elsõ.” Mindezekhez rengeteg
kitartásra, szorgalomra és nem mellékesen
anyagi bázisra is szükség van.
A napi 3-4 órás edzésmunka, kondicionáló
edzések, mentális tréningek,
sportmasszázs, a nem olcsó felszerelések
beszerzése (kéthavonta új cipõ,
sûrûn szakadó húrok, labda, kiegészítõk)
mellett a versenyköltségek is egyre
nõnek. A hazai versenyek mellett a
nemzetközi eredményekhez, az elõrelépéshez
nemzetközi versenyek szükségesek,
ami általában egy hetes program,
az utazásról nem is beszélve. Eddig
ezt cégünk sporttevékenységén belül
finanszíroztuk, de bízunk benne,
hogy egyre többen látnak fantáziát egy
tehetséges utánpótlás teniszezõ játékos
szponzorálásban is.
Kontakt: 20/466-5650

——————————————————–

Ahogy előtérbe kerülnek a minőségi tényezők és kompetenciák,
úgy lesz egyre inkább elemi érdeke a tanácsadónak és a tanács−
vevőnek egyaránt, hogy átlátható és ellenőrizhető keretek kö−
zött szerveződjenek a tanácsadási projektek. A rendelkezésünk−
re álló piaci információk alapján kijelenthető, hogy a vezetési
tanácsadási szolgáltatások igénybevételének hazai gyakorlata
sok esetben nem felel meg azoknak az etikai és szakmai kritéri−
umoknak, amelyeket joggal fontosnak tarthatnánk, de ebben,
sok esetben az objektív tényezők is fontos szerepet játszanak.  Vállalati innováció, innovációs klaszterek, piacorientált ku−
tatás fejlesztés, fogorvosi innováció támogatása, számtalan
kiírásban.
Új Széchenyi Terv, környezet és zöldgazdaság fejlesztéssel
kapcsolatos programok
 turisztikai beruházások  energiahatékonysági, alternatív
energiafelhasználás fokozását célzó programok, épületener−
getika
Regionális Operatív programok
 Telephelyfejlesztés  Ipartelepítés  Logisztikai központok
fejlesztése  Iparterületek fejlesztése
Humán Erőforrás Program
 Közszféra, civilek, non−profit és for−profit szervezetek szá−
mára infrastruktúra, humán erőforrás fejlesztésre és program−
finanszírozásra nagyon sok kiírás
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési hivatal, EMVA programok
 tengely: mező−és erdőgazdaság, élelmiszeripar versenyké−
pességének fokozása  tengely: a környezet és a vidék fejlesz−
tése  tengely: vidéki, nem mezőgazdasági célú fejlesztések,
mikrovállalkozások támogatása  tengely: Leader – minden,
ami a helyi közösségeket, vállalkozásokat fejlesztheti.

Bihari Krisztina ügyvezető

Kecskemét, Kékfestő u. 10.
Mobil: 20/466−4858, 20/466−5650
www.champion−palyazatok.hu