Kezdőlap Régió KÖZGYŰLÉS

KÖZGYŰLÉS

Sajtóinformáció – 2012. november 19.

Kecskemét novemberi közgyűlésének döntései

Kecskemét novemberi közygűlésén számos napirendi pont kapcsolódott az önkormányzati feladatellátást érintő, januártól életbe lépő változásokhoz. Ezek kapcsán például hatályon kívül helyezték a helyi állattartási rendeletet, viszont megszületett a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló helyi rendelet. A grémium elfogadta a város 2013-as költségvetési koncepcióját is, amelyet szintén befolyásolnak az államháztartáson belüli feladatmegoszlás változásai.

Megszűnt a helyi állattartási rendelet

Kecskemét közgyűlése hatályon kívül helyezte a város állattartási rendeletét. Ennek szükségességét az indokolja, hogy több olyan jogszabály-változás történt, amely teljesen átformálta az állattartásra vonatkozó helyi szabályozás lehetőségeit, kereteit.
A kedvtelésből tartott állatok esetében immár országos szinten szabályozzák azok tartását, forgalmazását. Haszonállatok esetében a vonatkozó törvény 2012. október 1-től kimondja: a mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható.
Ugyanakkor továbbra is az önkormányzat szabályozza az állattartáshoz kapcsolódó létesítmények, kifutók építésekor alkalmazandó védőtávolságokat, a helyi építési szabályzat, szabályozási terv keretében. Utóbbi eddig is tartalmazott az állattartó épületekre vonatkozó kötelezettségeket, tilalmakat.

Helyi rendelet a kéményseprésről

A jogszabályok változása következtében 2013. január 1-től a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása az egész megyére kiterjedően a megyeszékhely megyei jogú város kötelező feladata lesz. Ez alól kivételt csak azok a települések jelentenek, amelyek jelenleg saját vállalásuk alapján látják el ezt a kötelezettséget. Bács-Kiskun megyében tehát a feladat Kecskemétre hárul, ami azt is jelenti, hogy a közszolgáltatás elvégzésére kötött szerződések esetében a megyei önkormányzatot jogutódként váltja a megyeszékhely önkormányzata.
Ennek értelmében a közgyűlésnek helyi rendeletet kellett alkotnia a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, amely tartalmazza a díjakat, a közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait és a közszolgáltatók megnevezését egyaránt. A helyi rendelet az egész megyére kiterjed majd, kivéve azt a 37 települést, amely jelenleg önként vállalt feladatként gondoskodik a közszolgáltatásról.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak a Filantrop Kft.-vel és a Halas-Thermo Kft.-vel van szerződése a közszolgáltatásra, a két céggel tehát Kecskemét, mint jogutód lesz szerződéses jogviszonyban.
Az új jogszabályok szerint az újonnan bevezetendő dijak nevükben és szerkezetükben egyaránt alapvetően különböznek az eddigi díjaktól. Lényeges változás, hogy a jövőben egységesek lesznek a díjak Keccskeméten és a megye más településein, továbbá a négyévente elvégzendő munkálatok díját az éves díjfizetési kötelezettségbe építik be.
A közgyűlés a díj meghatározásakor két alternatívát tárgyalt. Az első munkaráfordításonként 3200, míg a második 3600 forintot tartalmazott. Nagypál Sándor alpolgármester ez ügyben elmondta: csak a magasabb díjjal garantálható, hogy a szolgáltatók végre tudják hajtani a biztonságos működéshez szükséges fejlesztéseket. A szavazáskor így a magasabb díjtétel kapott többséget. Az előterjesztésben lévő összehasonlító táblázatból egyébként kitűnik: a lakosság körében leggyakrabban előforduló kéménytípusok esetében a négyéves kéményvizsgálati periódus éves átlagában így is csökken a fizetendő díj.

Megszületett a 2013-as költségvetési koncepció

Elfogadta a közgyűlés Kecskemét 2013-ra vonatkozó költségvetési kocepcióját. A koncepció összeállítását befolyásoló egyik legfontosabb tényező, hogy az állam az adósságkonszolidáció keretében visszamenőlegesen hozzájárul Kecskemét fejlesztési célű kiadásaihoz. Így csökkennek a terhek, ugyanakkor a megvalósított fejlesztések hatásaként növekednek az adóbevételek. Szintén fontos tényező, hogy változik az államháztartáson belüli feladatmegoszlás. Az állam januártól igazgatási, szociális, oktatási területen feladatokat vesz át az önkormányzatoktól, kulturális területen azonban feladatokat – múzeumokat, könyvtárakat – ad át. A hamadik fontos tényező a működési egyensúly biztosítása, amelyet Kecskemét a költségvetési rendeletekben eddig is megteremtett.
A koncepció tartalmazza a 2013-as költségvetést befolyásoló jogszabály-módosításokat. Mint ismeretes, a köznevelés területén az önkormányzati intézmények állami fenntartásba kerülnek úgy, hogy a múködtetés továbbra is önkormányzati feladat lesz. Ez az önkormányzat kiadásainak csökkenését eredményezi. Kulturális téren jelentős változás lesz, hogy Kecskemét fenntartásába kerül a Katona József Könyvtár és a múzeumi szervezet.
Kecskemét jövő évi adóbevételei – a helyi adókkal, átengedett központi adókkal együtt – várhatóan megközelítik a 9 miliárd forintot. Ezen belül a legnagyobb tétel a helyi iparűzési adó: 7,3 milliárd forint.
A koncepció leszögezi, hogy az egyes kiemelt fejlesztéseket folytatni kell. Ilyenek a közlekedés fejlesztési projektek, a Mezei Város és Ürgés integrált szociális jellegű város-rehabilitáció, a Kadafalvi Óvooda fejlesztése, a Táncsics Kollégium energetikai fejlesztése. Túl ezeken a városnak további, elbírálásra váró, tartaléklistán lévő vagy előkészítés alatt lévő pályázatai is vannak. Dr. Zombor Gábor polgármester a projektek kapcsán tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Irányító Hatóság további 250 millió forintot hagyott jóvá annak érdekében, hogy az intermodális pályaudvar tervezésekor a vasúti tervezés is megvalósuljon, továbbá jó esély van arra, hogy a az elővárosi közösségi közlekedés megvalósíthatósági tanulmánya kapcsán újabb 120 millió forintos támogatás érkezzen egy, a Déli iparterületet a belvárossal összekötő valamilyen kötöttpályás tömegközlekedési eszköz lehetőségének vizsgálatára.
Az elfogadott költségvetési koncepció határozatában szerepel: a működési kiadások prioritási sorrendjében első helyen a kötelező feladatellátás, majd a nem kötelező, de városgazdasági szemponból fontos feladatok állnak. Azt követi az önkormányzati intézmények működőképességének megőrzése, az állagmegóvás, az állami fenntartású intézmények működtetése. A meglévő szerződéseket a város hatékonység, gazdaságosság szempontjából felülvizsgálja.
A fejlesztési feladatok terén a prioritási sorrendben elsőbbséget élveznek az elnyert támogatással megvalósuló és a folyamatban lévő beruházások.

Kecskemét fenntartásába kerülnek a múzeumok és a könyvtár

A múzeális intézmények és a könyvtár átvételével kapcsolatos feladatokat tárgyalta Kecskemét képviselő-testülete, amelyek 2013. január 1-től az önkormányzat fenntartásába kerülnek.
Ezzel a Katona József Könyvtár és hét fiókkönyvtára, valamint a múzeumi szervezet – immár Kecskeméti Katona József Múzeum – és annak tagintézményei (Cifrapalota Kiállítóhely, Magyar Naiv Művvészek Kiállítóhelye, Orvos- és Gyógyszerésztörténeti Gyűjtemény, Iskolatörténeti Kiállítás, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely) kerülnek a városhoz. Ezzel együtt a könyvtár esetében 95, a múzeum esetében 42 státusz átvétele történiik meg. Jogszabályi előírás, hogy a múzeum önállóan működő és gazdálkodó szerv kell legyen, amelynek létrehozásához további egyeztetések szükségesek.

EU Önerő Alapra pályázik a város

Az EU Önerő Alapra nyújtott be pályázatot az önkormányzat a „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja”, az „Értékek élménye – Gyűjtemények Háza” Kecskeméten, a Bozsó Gyűjtemény fejlesztése, a „Kecskemét város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése”, a „Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium energetikai fejlesztése”, valamint a „Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése” című projektek még el nem számolt önerejének biztosítása érdekében.
A közgyűlés határozott arról is, hogy a „Kadafalvi Óvoda fejlesztése” és a „Mezei Város és Ürgés integrált szociális jellegű város-rehabilitáció” projektek esetében, azok támogatási szerződésének hatályba lépését követően szintén pályázatot nyújt be az EU Önerő Alaphoz.

Városrehabilitáció: ketten a konzorciumban

Csak a Magyar Máltai Szeretszolgálat Dél-Alföldi Régiójával konzorciumban valósítja meg az önkormányzat a „Mezei Város és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című projektet. A Türr István Képző és Kutató Intézet Főigazgatósága ugyanis elállt korábbi szándékától, nem kíván részt venni a projektben. Az intézet eredetileg a projektben mintegy kétmillió forintos önrészt vállalt, feladata pedig a „Képzési, átképzési programok hátrányos helyzetű emberek számára” című soft kiegészítő elem megvalósítása lett volna.
Kecskemét önkormányzata az önrészt most átvállalta, így a város összesen mintegy 84,5 millió forintos saját erőt biztosít a pályázathoz. A képzési program megvalósítása a város közbeszerzési eljárást ír majd ki.

Megújítanák a „Kápolnák útja” egy részét

A „Kápolnák útja” túraútvonal Arborétumtól a Ménteleki Parkerdőig terjedő 15,7 kilométeres szakaszának felújítására pályázik Kecskemét önkormányzata. A mintegy bruttó 3,8 millió forintos tervezett költségű beruházás keretében információs és eligazító táblákat helyeznek ki, fakereszt létesül Korpusszal, pihenőhely alakul ki. Az önkormányzat a nettó költségre, azaz 3 millió forintra pályázhat.
A „Kápolnák útja” egyébként összesen 36,8 kilométer hosszú, a Kápolna-réttől egészen a lajosmizsei Fehér-tóig tart, önkormányzati és állami tulajdonú földutakon halad.

Alapítványok támogatása

Alapítványok támogatásáról határozott a közgyűlés. Ennek értelmében a Városi Támogatási Program keretében a Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány 150 ezer forint támogatást kaphat.
A grémium jóváhagyta a Széchenyiváros – Máriahegy – Miklovics telep Városrészi Önkormányzat azon határozatát, hogy a Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány részönkormányzati keretéből 78 ezer forint támogatást kaphasson. A képviselő-testület szintén jóváhagyta a Hetényegyháza Városrészi Önkormányzat javaslatát, hogy a Szabadságharc 1848-49. Alapítvány 400 ezer forintos támogatásban részesüljön.
A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány 600 ezer forint támogatást kap a Hunyadiváros – Kőrösihegy – Szolnokihegy és Szent István-város Városrészi Önkormányzata előirányzatának terhére azzal a céllal, hogy térfigyelő kamerát helyezzen ki a Szent István körút, Géza fejedelem körút és a Békéscsabai út találkozásánál lévő körforgalmi csomópontban.

Mellszobor Kada Eleknek

Kada Elek mellszobrának felállítására nyújt be pályázatot az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumához. A tervek szerint a mellszobrot Pálfy Gusztáv, Kecskemét neves szobrászművésze készítené. Az alkotás összesen mintegy 5,5 millió frointba kerül, amelynek 70 százalékát lehet pályázati forrásból elnyerni.
Kada Elek mellszobra a Városháza főhomlokzata előtt szimmetrikusan elhelyezkedő díszkertek egyikében kapna helyet, a másik díszkertben pedig Lestár Péter meglévő mellszobrát helyeznék el.

Pályázat a direktori posztra

Jövő júliusban lejár Cseke Péter, a Kecskeméti Katona József Színnház igazgatójának megbízása. A feladat ellátására a város pályázati felhívást tesz közzé. A beérkező pályázatok elbírálására a közgyűlés szakmai bizottságot hoz létre, amelynek az önkormányzat részéről tagjai lesznek Leviczky Cirill és dr. Szeberényi Gyula Tamás önkormányzati képviselők. A testület Mák Kornél alpolgármestert bízta meg azzal, hogy a bizottság munkájában való közreműködésre kérje fel a Színházművészeti Bizottság négy, a miniszter egy, a színház közalkalmazotti tanácsának egy és a reprezentatív szakszervezet egy képviselőjét.

Emléktáblát állíthatnak Révész Istvánnak

Hozzájárult a közgyűlés a VERBAU Kft. azon kéréséhez, hogy a cég emléktáblát állíttasson Révész István egykori kecskeméti katolikus plébános, prépost, majd pápai prelátus és tábori püspök emlékére. A tábla a Római Katolikus Főplébánia épületének főtér felőli homlokzatát dísziti majd. A tábla elhelyezésének, gondozásának költségeit a társaság vállalja.

Elkezdődik a TRT 2013-as felülvizsgálata

Elkezdődhet Kecskemét Településrendezési Tervének (TRT) 2013-as felülvizsgálata. Az elmúlt évben beérkezett 112 módosítási javaslat közül 83 esetben indul módosítási eljárás, 23 tétel esetén viszont nem javasolt a módosítási eljárás elindítása, ezeknél a közgyűlés nem kezdeményezi a Településrendezési Terv módosítását. A fennmaradó 6 tétel esetében a bizottság további egyeztetéseket tart szükségesnek. A most kezdeményezett módosítások várhatóan 2013 második negyedévében lépnek hatályba.
A TRT módosítása egyébként úgy történik, hogy az önkormányzat évente felülvizsgálja a lakosság, a vállalkozások és civil szervezetek kezdeményezéseit. A Főépítészi Osztály gyűjti és rendszerezi ezeket, majd a Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság megtárgyalja a tételeket, és javaslatot tesz a közgyűlésnek. A közgyűlési döntés után indul meg a tervezés, amelyet a jogszabályban előírt véleményezési eljárás követ, végül a módosított TRT-t a közgyűlés is elfogadja.

FB tagot delegáltak a regionális közlekedési társaságba

Regionális társaságokká alakul Magyarország 23 Volán társasága. Ennek értelmében novemberben megtörtént a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. alapító okiratának aláírása. A társaság tagjai lesznek a Kunság Volán Zrt., a Bács Volán Zrt., a Tisza Volán Zrt., és a Kőrös Volán Zrt.
Az MNV ZRT. a Dél-alföldi Régióból kizárólag Kecskemét önkormányzatát kérte fel arra, hogy a felügyelő bizottságba tagot jelöljön. A közgyűlés úgy döntött, hogy 2015 május 31-ig felügyelő bizottsági tagként jelöli Nagypál Sándor alpolgármestert.

Stabil háromnegyed éves gazdálkodás

Az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetét tárgyalta Kecskemét közgyűlése. Az adatokból kiderül: a város pénzügyi helyzete stabil volt. A bevételek 66 százalékban, a kiadások 61 százalékban teljesültek. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele alig 20 százalék feletti, ami az önkormányzat stabil likviditási helyzetének köszönhető. A kötvénykibocsátásból származó forrás összegéből 2 milliárd forint lekötött betétként áll rendelkezésre.
Jól alakultak a helyi adóbevételek. A háromnegyed éves adat szerint 5,5 milliárd forint folyt be, ami 2011. azonos időszakához képest 19 százalékos emelkedést jelent. Ezen belül az építményadóból származó bevétel 24 százalékkal, a helyi iparűzési adóból származó bevétel több mint 18 százalékkal növekedett.

Módosulhatna a Ladánybenei úti járatok útvonala

Elfogadta a közgyűlés Dobos József képviselő azon indítványát, hogy a Ladánybenei úton közlekedő autóbusz járatok ne csak a Noszlopy parkot, hanem a belvárost vagy a Széchenyi teret is érintsék. A várható módosítás a Máriahegyben, Belsőnyírben és Ménteleken lakók városközpontba jutását segíti majd. Az indítványban szerepelt: a módosítás érinti Ladánybene lakóit is, akik kérik figyelembe venni a különböző műszakokban dolgozók munkaidejének, valamint a tanítási óráknak a kezdetét és végét.