Kezdőlap Régió Példamutató kitartás a nehézségekkel szemben

Példamutató kitartás a nehézségekkel szemben

Odrobina Miklós családi vál−
lalkozás keretében, az 1986
óta működő telephelyén mint−
egy 30 ezer darab csirkét ne−
vel. Az utóbbi években dina−
mikusan fejlődött a farm, kö−
szönhetően annak, hogy a tu−
lajdonosok a piaci igényeknek
maximálisan megfelelő vállal−
kozást akartak kiépíteni. Az
ügyfélkörük folyamatos növe−
kedése pedig a rengeteg, hoz−
záértéssel és kitartással vég−
zett munkájuk eredménye.
1985−ben kerültem a Bócsai
TSZ −be gépészmérnökként,
majd mivel jövedelmezőnek
tűnt a háztáji csirkével való
foglalkozás, ezért belevágtam
a számomra új területet jelen−
tő hivatásba is. 4 évig jól mű−
ködött a párhuzamosan vég−
zett munka, de miután tönkre−
ment a TSZ, maradtam a csir−
kézésnél. Az évek során 10
ezer darabról 30 ezer darabra
növekedett a telephelyünkön
nevelt broiler, illetve vörös
csirkék száma. Sokszor meg−
bántam a döntésemet, hogy
ebben az ágazatban marad−
tam, mert a piaci hatások na−
gyon érvényesülnek ezen a
téren: amikor keresik a termé−
ket, akkor megfelelő áron tud−
juk értékesíteni, ha viszont
túlkínálat van belőle, nehéz
eladni. Óriási gondot jelent,
hogy hazánkban a legmaga−
sabb az ÁFA, így ki vagyunk
szolgáltatva az import csirké−
nek, ami – ráadásul hullámzó
mennyiségben jön be az or−
szágba – teljesen kiszámítha−
tatlanná teszi a piacot.
A nehezebb periódust úgy
sikerült átvészelnünk, hogy a
vörös csirkéket élő eladásban,
előre megszervezett módon,
különböző falvakban közvet−
len módon értékesítjük, így az
összegek befolynak.
Büszke vagyok arra, hogy
kitartottam a szakma mellett,
s továbbra is arra törekszem,
hogy minél jobb minőségű
árut tudjak eladni, minél ked−
vezőbb áron.
Odrobina Miklós
Bócsa, II. ker. 63.
Tel.: 0620/965−69−40