Kezdőlap Régió Univer

Univer

Sikeres esztendõt
könyvelhet el az Univer
– Sikerült−e megvalósítani az
idei esztendőre kitűzött célo−
kat, realizálni az üzleti tervben
megfogalmazott elvárásokat?
– A rendelkezésre álló adatok
alapján valószínűsíthető, hogy a
cégcsoporthoz tartozó összes
önálló jogi vállalkozásunk telje−
síti az éves üzleti tervét, sőt akad
olyan ágazat, amely túlszárnyal−
ja a meghatározott célokat. Eb−
ből eredően az Univer cégcso−
port ismételten egy, a célkitűzé−
seknek megfelelő sikeres, ered−
ményes esztendőt zár. Ezek a
célkitűzések az előző évek visz−
szaeséseit figyelembe véve let−
tek kialakítva, s megtettük azo−
kat a megszorító intézkedése−
ket, amelyek e célok eléréséhez
szükségesnek bizonyultak.
– Az Univer egyik alappil−
lérét képezi a kiskereskedelmi
ágazat. Utólag visszatekintve,
mit tart a 2012−es év legfonto−
sabb lépésének ebben a szeg−
mensben?
– Kiemelkedően fontos, hogy
jelentős fejlődést sikerült elérni
ebben az ágazatunkban, miu−
tán a forgalomstagnálás mel−
lett, vagyongyarapítást hajtot−
tunk végre. A kiskereskedelem−
ben egyedülálló, nagy lehető−
séget ismertünk fel, amikor a
Coop−rendszer hosszas előké−
szület után megvette a Match
és Profi kereskedelmi hálózat
62 boltját. Ebből az Univer 6
kereskedelmi egységet vásárolt
meg, amiből három üzlet Kecs−
keméten, míg három Budapes−
ten található.
Ilyen értelemben ez vagyon−
gyarapodásnak számít, de re−
mélhetőleg 2013−tól már több−
letforgalmat is fognak hozni
ezek az üzletek, és ezzel ellen−
súlyozni tudjuk a költségnöve−
kedést. Az előzetes számítása−
ink alapján, mintegy 1,5−2 mil−
liárd forintos többletforgalmat
várunk a hat bolt megvételétől.
Az elképzeléseink alapján ja−
nuárban vesszük át az üzlete−
ket, amelyeket előbb át kell
alakítani, Univer arculatnak
megfelelően.
– A cégcsoport másik fontos
területét az ipar jelenti, ahol je−
lentős átrendeződésre került
sor. Milyen eredményt várnak
ettől a döntéstől?
– Az iparnál a cégcsoporton
belüli vagyon átcsoportosításra
került sor, s ez az intézkedés
majd a későbbi hatékonyságun−
kat jelentősen javíthatja, illetve
egyértelművé teszi a szakágak
közötti elszámolást. A sütőága−
zatunk korábban a kereskede−
lemhez tartozott, míg a múlt év−
ben az ipar már bérelte a keres−
kedelemtől, ebben az évben pe−
dig meg is vásárolta tőle. Tulaj−
donilag most már az iparhoz tar−
tozik a sütőágazat, így immár a 2
milliárd forintos árbevétel mel−
lett, minden szakmai adottság
megvan ahhoz, hogy versenyké−
pesen tudjuk működtetni a sütő−
ágazatot. A kedvezőtlen mező−
gazdasági év jelentősen befolyá−
solta az ágazat eredményessé−
gét, de a különböző hatékony−
ság − javító intézkedéseknek kö−
szönhetően remélhetőleg mégis
nyereséggel zárhat az ágazat. Itt
említeném meg, hogy egyre
népszerűbbek a minden korosz−
tály számára kínált minőségi ter−
mékeink, a Lipóti pékáruk, me−
lyeket a saját kereskedelmi egy−
ségeinken túl, az ország külön−
böző pontjain található több
mint húsz franchise boltba is
szállítjuk.
– Beváltotta−e a hozzá fűzött
reményt az idén bevezetett új
termék, valamint a közeljövő−
ben várható−e újabb produktum
megjelenése?
– Minden évben igyekszünk
új termékkel megjelenni a pia−
con, így idén vezettük be a kü−
lönböző ízű prémium kategóriá−
jú lekvárokat, amelyek nagy si−
kert arattak. Ivólé családunk
nemrég alma− és sütőtök lével
bővült, de próbálkozunk eredeti
gyümölcs alapanyagra épülő
egyéb italok elindításával is.
Természetesen igyekszünk
megújulni a csomagolás terüle−
tén is. Idén jelentünk meg a ma−
jonéz, mustár, ketchup kategóri−
ában a talpas tasakos kiszerelés−
sel, ami ugyancsak népszerűnek
bizonyult a fogyasztók körében.
– Hogyan tekint a gazdasági
szempontból ugyancsak nehéz−
nek ígérkező 2013−as esztendő
elé?
– Miután mind a kereskedel−
münket, mind az iparunkat
eredményesnek mondhatjuk a
2012−es évben, remélem, hogy
ez a siker a szintén nem túl
könnyűnek prognosztizált
2013−as évnek is egy biztos ala−
pot fog adni. Lényeges szem−
pont, hogy úgy megyünk át a
következő esztendőre, hogy a
dolgozóink maximálisan meg
vannak elégedve azzal, hogy
biztos megélhetést nyújtunk a
számukra, folyamatosan javítjuk
a munkakörülményeiket, jó lég−
körben dolgozhatnak, s ez to−
vábbra is jelentős értéket képvi−
sel a cégünknél. A gondok elle−
nére büszkék vagyunk arra,
hogy a működésünk töretlen, a
stabilitásunk változatlanul meg−
van, s rendelkezünk biztonsági
tartalékokkal.
A gazdasági válság és az egyre szigorúbb megszorítások ellené−
re továbbra is sikeresen és eredményesen működik Kecskemét
egyik legnagyobb munkáltatója, az Univer. A cég idén is reali−
zálta a megfogalmazott üzleti tervét és jelentős vagyongyarapí−
tást hajtott végre. A jövő szempontjából biztató, hogy a válla−
lat stabilitása olyan alapot jelent, amire biztonsággal lehet épí−
teni, a magas színvonal és tettvágy, ami pedig eddig jellemezte
a céget, továbbra is megmaradt. Szarka Balázs vezérigazgató
értékelte az idei esztendőt, s tekintett előre a 2013−as évre vo−
natkozólag.