Kezdőlap Régió

Kecskemét áprilisi közgyűlésének döntései

A 2012-es zárszámadásról, a talajterhelési díjmentességről és a helyi autóbusz menetrend módosításáról is döntött Kecskemét közgyűlése a mai ülésén. A részletek:

Zárszámadás: stabil pénzügyi helyzet

Elfogadta a közgyűlés a 2012. évi zárszámadást. Az önkormányzat 2012-es költségvetésének végrehajtása kapcsán elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlott, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt.
Az önkormányzat feladatait 13 önállóan működő és gazdálkodó, valamint 13 önállóan működő költségvetési szervén keresztül és az ezekhez tartozó 41 intézményegységben látta el. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 3.098 fő volt. Ezen kívül az önkormányzat 83 fő álláskereső közfoglalkoztatását végezte.
A pénzügyi helyzet stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét, az önkormányzat likviditási hitel állománnyal az év végén nem rendelkezett. A költségvetési bevételek terhére teljesített hiteltörlesztés összege mintegy 1.6 milliárd forint volt, amelynek az összes kiadáshoz viszonyított aránya 5,74 százalék. Az önkormányzat 187.478.000 forint kamatbevételt és árfolyam-nyereséget realizált. A 2008. évi kötvénykibocsátásból származó bevétel fel nem használt része 1.5 milliárd forint, amely az előző évek tartalékaként áll az önkormányzat rendelkezésére.
A bevételek és kiadások teljesítését a módosított előirányzathoz viszonyítva a tervezés megalapozottságának mutatója a bevételeknél 89,34 százalék, a kiadásoknál 84,67 százalék. Év végére közel 1,6 milliárd forint költségvetési többlet keletkezett. Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa közel 1,2 milliárd forint.
A költségvetésben tervezett bevételek teljesülése 30,4 milliárd forint, A kiadások öszege 28,8 milliárd forint volt. Az önkormányzat mérlegében kimutatott saját vagyon 2012. december 31-i értéke 90,3 milliárd forint, az előző évi adathoz viszonyítva 6.7 milliárd forinttal több.
Dr. Zombor Gábor polgármester a napirendi pont tárgyalásakor elmondta: minden esély megvan arra, hogy a város az idei évet is pozitív mérleggel zárja.

Megakadályozzák a bérlők tartozásainak felhalmozását

Változott az önkormányzati tulajdonú lakások bérletét és elidegenítését szabályozó helyi rendelet. Ennek előzménye, hogy a közgyűlés korábban elfogadta Marczi Albert képviselő azon indítványát, amely arra irányult, hogy kötelezettségszegés esetén gyorsabb, hatekonyabb eljárásra legyen mód a bérlővel szemben. Mint kiderült, valójában a lakástörvény rögzíti a bérleti jogviszony felmondásának szabályait, ezt az önkormányzat saját rendeletében nem szabályozhatja. A törvény azonban kimondja: ha a bérlő nem fizeti a lakbért vagy a közüzemi díjakat, úgy a szerződés felmondható.
A helyi lakásrendelet ma elfogadott módosítása a határozott időre, szociális alapon bérbe adott lakások esetében jelent megoldást arra, hogy a fizetési hajlandóság nyomon követhető legyen és ne halmozódjanak a tartozások. A változtatás abból indult ki, hogy a város szociális, egészségügyi és ifjúsági bizottsága az elmúlt időszakban a szociális alapon bérbe adott lakásokban élők szerződését legfeljebb egy évre hosszabbította meg. A módszer eredményes, ezért most a rendelet is úgy változott, hogy a szociális alapon bérbe adott lakások esetében – beleértve a krízislakásokat is – a korábbi 3-5 év helyett legfeljebb egy évre lehet bérleti szerződést kötni, vagy hosszabítani. A rendeletbe beépült, hogy ha a bérlő három havi lakbérnek megfelelő, de legalább 100 ezer forint tartozást halmozott fel – akár bérleti díjban, akár közüzemi díjban, vagy a kettőben együttesen – akkor vele új bérleti jogviszony alapesetben nem létesíthető. A szakbizottság ugyanakkor minden esetet megvizsgál, és amennyiben a bérlő önhibáján kívül, valamilyen krízishelyzet következtében nem tudott fizetni, akkor a bizottság dönthet úgy, hogy a fennálló tartozás ellenére meghosszabítható a bérleti szerződés.

Talajterhelési díj:
mentességgel ösztönözné az önkormányzat a rákötéseket

Mentesülnek a talajterhelési díj megfizetésének kötelezettsége alól azok a kecskeméti magánszemélyek, akik 2012. február 1. után rákötöttek, vagy legkésőbb 2013. végéig rákötnek a szennyvízhálózatra. A cél ugyanis nem a díj beszedése, hanem a rákötésre való ösztönzés a környezetvédelem érdekében – hangsúlyozza a város vezetése.
Elhangzott: mint ismeretes, talajterhelési díjat azon ingatlanok esetében kell fizetni, amelyeknél adott a szennyvízhálózatra történő rákötés lehetősége, de ez nem történt meg.
Kecskemét esetében a szolgáltató Bácsvíz Zrt. a közelmúltban megküldte a csatornahálózattal érintett, de arra rá nem kötött ingatlanokra vonatkozó adatokat. Közismert, hogy az ISPA programnak köszönhetően a város szennyvízhálózattal való lefedettsége csaknek teljes. A városban 16.653 kiépült csatlakozás van. 844 ingatlan esetében nem történt meg a rákötés, viszont 2012-ben volt vízfogyasztásuk, így ezen ingatlanok érintettek a talajterhelési díjjal. További 655 olyan ingatlan van, amelyet szintén nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra, de ott vízfogyasztás nem volt. Tavaly 463 fogyasztó csatlakozott a hálózatra, közülük 125-en a talajterhelési díjat is megfizették.
A közgyűlés mai döntésével tovább kívánja ösztönözni a rákötést, ezzel is elősegítve a környezetvédelmet, mérsékelve a környezeti terhelést. A helyi rendelet úgy változott, hogy a talajterhelési díjmentességet kiterjesztik mindazon magánszemélyekre, akik 2012. február 1-ét követően rákötöttek, vagy legkésőbb 2013. december 31-ig rákötnek a szennyvízhálózatra. A mentesség részben kompenzálja majd a rákötés költségeit. Szintén e költségek csökkentése érdekében a Bácsvíz Zrt. vállalja, hogy 10 százalékkal olcsóbban elvégzi a rákötést megelőző tervezést, közműegyeztetést. A rendelet módosításával az érintettek a 2014-ben esedékes bevallás megtétele alól is mentesülnek. A mentességet kérelmezni kell.
Változatlan maradt a helyi rendeletnek az a része, amely kérelemre eddig is díjmentességet biztosított azon magánszemélyeknek, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, vagy akik háztartásában kizárólag 65 év feletti családtagok élnek, és az egy főre jutó jövedelem összege alacsony. Ez utóbbi összeg azonban módosult. Eddig a mindenkori nyugdíjminimum szerepelt a rendeletben, Király József képviselő azonban javasolta, hogy ezt módosítsák a nyugdíjminimum kétszeresére. Dr. Zombor Gábor polgármester és Nagypál Sándor alpolgármester mint előterjesztő támogatta a javaslatot. Végül a közgyűlés ezzel a módosítással fogadta el a megváltozott rendeletet.

Változott a TRT

Módosult a város településszerkezeti tervére, építési szabályzatára és szabályozási tervére vonatkozó helyi rendelet. A fontosabb tételek: a belvízrendezéssel kapcsolatos előírások bevezetése, a megújuló erergiaforrások berendezéseinek telepítésére vonatkozó előírások és néhány fő közlekedési út szabályozási vonalának módosítása.
A belvíz kapcsán a rendelet mostantól előírja, hogy a rendszeresen belvizes területeken épület nem helyezhető el, továbbá a telken belül keletkező csapadékvizet a telken belül kell kezelni.
A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos tétel rögzíti, hogy szélerőmű, szélgenerátor, naperőmű, geotermikus energia hasznosítására, biogáz termelésére, tárolására szolgáló építmény honvédelmi vagy természetvédelmi érdekű területen nem megengedett.
A fő közlekedési utak közül az 54-es, a 441-es, a 445-ös és az 52-es utak fejlesztésére vonatkozó tervek alapján a szabályozási vonalakat, területigényt pontosítja a rendelet módosítása.

Tizenkilenc szervezet programjai a szociális városrehabilitáció keretében

Elbírálta Kecskemét közgyűlése azokat a pályázatokat, amelyek a „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című projekt keretében megvalósuló mini projektek, programok megvalósítására érkeztek be. A 21 program közül 19-re választották ki a nyertes szervezetet, két program megvalósítására ismét pályázatot ír ki a város. A most jóváhagyott támogatás összesen 37.771.690 forint. A nyertes megvalósítók: Bács-Kiskun Megyei Környezetvédelmi Alapítvány, Hunyadivárosért Egyesület, Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, Széchenyivárosért Egyesület, Kurázsi Táncműhely Egyesület, Hírös Néptánc Tanoda Közhasznű Egyesület, Tér Ifjúságsegítő Egyesület, Kecskeméti Pro Homine Alapítvány, Főplébánia Karitász Alapítvány, KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete, Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete, Porta Közhasznú Egyesület, Kecskeméti Szatyor Közösség Egyesület, A Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány, Kecskeméti Polgárőrség Kiemelten Közhasznú Egyesület, Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány, Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány, Bács-Kiskun Megyei Sportszövetségek Tanácsa.
Az uniós támogatással megvalósuló projekt keretében a mini projektek, úgynevezett „soft” elemek célja, hogy a különböző programokkal erősítse a társadalmi kohéziót, a szerepvállalást, a helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot és foglalkoztatást.
A programok témakörei egyebek között a helyi kötődést és büszkeséget elősegítő tartalomfejlesztés, a környezetállapot javítására szervezett programok, sportnap, családsegítő szolgáltatások fejlesztése, közbiztonság erősítése.

560 millió víziközmű fejlesztésre

Megtörtént a Bácsvíz Zrt. által elkülönített idei fejlesztési hányad felosztása. A döntés értelmében mintegy 35 különöző beruházás valósuhat meg mintegy 560 millió forintos költséggel. A fejlesztések között van a Kecskeméti Fürdő egyedi vízellátó rendszerének kiépítése, a Csukás-ér ivóvíz nyomóvezeték kiváltása, több belvárosi utca vízhálózatának rekonstrukciója, a Zrínyi iskola belső szennyvíz és csapadékvíz csatornahálózatának felújítása, a Zöldfa utca csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása, a Kecskeméti Fürdő termál vizének a csónakázó tóba történő bevezetése, Kisfái lakótelepen 38 ingatlan bekötése a vízellátásba.

Önkormányzati cég végzi a földutak karbantartását

Május 1-től öt évre szerződik az önkormányzat a tulajdonában lévő Városgazdasági Kft-vel a földutak fenntartására, javítására, az utak nyílt árkos vízelvezető rendszerének karbantartására, a közúti jelzőtáblákkal, útburkolati jelekkel, a buszmegállókban lévő utas várókkal, belvízvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátására. A feladatokat eddig közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozók végezték, ám az önkormányzat úgy véli, a saját cégével kötött szerződésnek köszönhetően hatékonyabb, racionálisabb és olcsóbb lesz a tevékenység. A feladatok kompenzációjaként idén a város 50 millió forintot biztosít a Városgazdasági Kft. részére.

Változik a menetrend

Jóváhagyta a közgyűlés a helyi autóbusz menetrend május 13-tól történő módosítását. Ennek értelmében a 2-es vonalon több járat indulási időpontja változik, tíz időpontban indul új járat, négy pedig megszűnik. A 2D vonalon a Noszlopy parkból hétköznapokon 23.05-kor új járatpár indul, A 3-as vonalon a Széchenyi téri 17.05-ös járat megszűnik, a 17.25-ös járat hamarabb, 17.15-kor indul majd, és új járat közlekedik hétköznapokon 19.45-kor. A 4-es vonalon a reptértől hétköznapokon a 16.20-as járat öt perccel később indul és a Phoenix Mecano-nál is megáll. A 4A jelű vonalon a Kisfáiból hétköznap 16.35-kor induló járat útvonalából törlik a Phoenix Mecano autóbusz forduló megállóhelyet. A 4A vonalat számos egyéb módosítás is érinti annak érdekében, hogy a borbási lakosok tömegközlekedési lehetősége javuljon.
Az előterjesztésben szerepel: a Mercedes üzem további autóbusz járatok közlekedtetésének szükségességét jelezte, ami viszont többletköltséggel jár. A közgyűlés felkérte a polgármestert arra, hogy folytasson tárgyalások a Kunság Volán Zrt-vel, egyeztesse az ellentételezési kötelezettségeket, illetve ezek csökkentése érdekében a menetrendi módosításokat.

Fejlesztések TAO támogatásból

Négy iskolában, összesen mintegy 81 millió forint értékben tervez beruházásokat a Hírös Sport Kft. annak érdekében, hogy kosárlabda utánpótlás-nevelési központok jöhessenek létre. A Móra iskolában megtörténne a padlóburkolat cseréje és a festés, a Mátyás Király iskolában nyílászárók és padlóburkolat cseréje, tetőszigetelés és védőháló telepítése, a Mathiász iskolában az öltöző felújítása és nyílászáró csere, a Bolyai gimnáziumban a padlóburkolat cseréje, védőháló telepítése és gépi szellőzés kialakítása. A fejlesztések Tao támogatásból és az önkormányzat által biztosított önerőből valósulnának meg.
A közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a Kft. az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a beruházásokat elvégezze, valamint felkérte a polgármestert arra, hogy amennyiben a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége jóváhagyja a kft. sportágfejlesztési programját, és a cég elkezdheti a támogatások gyűjtését, akkor vizsgálja meg, hogy a város miként tudja biztosítani a fejlesztéshez szükséges önerőt.
Szintén TAO támogatásból tervezi az Utánpótlás Futball Club (UFC) a Tóth László iskolában lévő, immár 13 éves műfüves labdarúgópálya felújítását.a tervezett költség 10 millió forint, amelyből 7 millió a Tao támogatás, 3 millió forint pedig a klub által biztosított önrész. A közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy az UFC a pályázatot benyújtsa a Magyar Labdarúgó Szövetséghez.

Díjak adományozásáról döntött a grémium

Díjak adományozásáról döntött a közgyűlés. Ennek értelmében az idei díjak és az arra érdemesek:

„Kecskemét Városért Oktatási Díj”: Bendéné Kiss Edit, a Széchenyivárosi Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános
Iskolájának tanára és Orbán Edit, a Katona József Gimnázium tanára

„Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj”: Prof. Dr. Belina Károly, a Kecskeméti Főiskola Gamf Karának dékánja

„Kecskemét Közművelődéséért Díj”: Bodri Ferenc festő, grafikus

„Ifjúság a Közösségért Díj”: Egészséges Életmódért Hit-és Sport Alapítvány

„Kecskemét Ifjúságáért Díj”: Szabó Zsuzsanna, a Kecskeméti Református Gimnázium matematika-német szakos tanára

„Kecskemét Sportjáért Díj”: Boronkay Péter, világbajnoki bronzérmes és Európa bajnok paratriatlonista